වැරදි ඉරිදාට

අපි හැමෝගෙම ළඟ අපේ දියුණුව, සාර්ථකත්වය වලක්වන මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා. ඒ වැරැද්ද කොහොම හරි නතර කරන්න ඕන කියන අදහසත් අපි හැමෝගෙම හිත්වල තියෙනවා. දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා, අලුත් අවුරුද්දට කලින් දවසේ, උපන් …